Algemene voorwaarden - Ticketkopers

1. Definities

In deze algemene Ticketvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Algemene Ticketvoorwaarden

De algemene voorwaarden opgenomen in dit document.

1.2. Eventix B.V.

de entiteit welke haar kaartverkoopservice aanbiedt aan Gebruiker onder de naam "Eventix", hierna te noemen Eventix, en gevestigd is aan Horsten 1, 5612AX te Eindhoven ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 64925536.

1.3. Diensten

alle door Eventix aan Gebruiker aangeboden diensten via het Platform.

1.4. Organisator

de organisator die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor het organiseren van evenementen en voor de verkoop van (e)Ticket(s) gebruik maakt van het Platform van Eventix.

1.5. Platform

de in het kader van de Overeenkomst door Eventix ontwikkelde en aan Organisator en Gebruiker ter beschikking gestelde SaaS applicatie, waarbij de Gebruiker (e)Ticket(s) bij Eventix – als tussenhandelaar van de Organisator – kan aankopen voor evenementen georganiseerd door de Organisator.

1.6. Overeenkomst

de tussen Organisator en Eventix gesloten overeenkomst ter zake het gebruik van het Platform.

1.7. (e)Ticket(s)

het toegangsbewijs van een door of namens Organisator georganiseerd evenement dat door Eventix aan Gebruiker via het Platform wordt verkocht;

1.8. Gebruiker

de natuurlijke en/of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat of aan wil gaan met Eventix en door gebruikmaking van het Platform (e)Ticket(s) koopt van Eventix voor een door of namens Organisator georganiseerd evenement op grond van deze Algemene Ticketvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Ticketvoorwaarden

1.1.

Deze Algemene Ticketvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Eventix en Gebruiker en op de levering van de Diensten aan de Gebruiker.

1.2.

Deze Algemene Ticketvoorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Eventix werkzaam is, ieder die door Eventix wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Eventix aansprakelijk is of kan zijn.

1.3.

Mocht enige bepaling in deze Algemene Ticketvoorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Ticketvoorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Eventix en Gebruiker niet aan en zullen Eventix en Gebruiker in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling overeen te komen, waarbij partijen zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht nemen.

1.4.

De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door de Gebruiker of een andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5.

Eventix is gerechtigd deze Algemene Ticketvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Ticketvoorwaarden zal Eventix Gebruiker hieromtrent schriftelijk informeren. Organisator verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord, zodat de gewijzigde Algemene Ticketvoorwaarden van rechtswege van toepassing zijn op alle Diensten die worden geleverd door Eventix na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Ticketvoorwaarden .

3. Diensten Eventix

1.1.

De Diensten die Eventix aan Gebruiker aanbiedt, bestaat uit het verschaffen van toegang van Gebruiker voor het gebruik van het Platform voor de aankoop van (e)Ticket(s) waarbij steeds per individuele aanschaf van (e)Ticket(s), rechtstreeks en eenmalig een Overeenkomst tot stand komt tussen Eventix en de Gebruiker. Op het moment dat een Gebruiker via het Platform een (e)Ticket koopt voor een evenement georganiseerd door de Organisator, ontstaat er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Eventix voor het gebruik van het Platform.

1.2.

Op het moment dat Gebruiker via het Platform een (e)Ticket koopt voor een evenement van de Organisator, komt een koopovereenkomst voor (en/of het reserveren van) de (e)Ticket(s) tot stand tussen Gebruiker en Organisator, waarbij Organisator optreedt als verkoper en Gebruiker als koper. Het sluiten van deze koopovereenkomst gebeurt met tussenkomst van het Platform. Eventix is uitdrukkelijk geen partij bij de koopovereenkomst tussen Organisator en Gebruiker. De Diensten van Eventix bestaan (slechts) uit het bieden van de Diensten via het Platform. Eventix is nooit aansprakelijk voor het evenement georganiseerd door Organisator of zaken die daarmee verband houden. De bedrijfsgegevens van de Organisator zullen beschikbaar worden gesteld via het Platform.

1.3.

Betaling van de (e)Ticket door Gebruiker vindt plaats via het Platform. Na betaling ontvangt de Gebruiker (een hyperlink naar) de (e)Ticket(s) per e-mail. Door Eventix van de Gebruiker ontvangen betalingen, worden door Eventix doorbetaald aan de Organisator, onder inhouding van een tussen Eventix en Organisator overeengekomen vergoeding en onder nader tussen hen overeengekomen voorwaarden. 

1.4.

Het (e)Ticket is een toegangsbewijs van een door Organisator georganiseerd evenement dat door Eventix aan Gebruiker via het Platform wordt aangeboden. 

1.5.

De verkoopprijs van het (e)Ticket(s) wordt aan de Gebruiker kenbaar gemaakt op het Platform. Bij aankoop van het (e)Ticket(s) is de Gebruiker aan Eventix het bedrag van de verkoopprijs verschuldigd, vermeerderd met eventuele servicekosten, boekingskosten en transactiekosten per (e)Ticket. De Gebruiker kan de (e)Ticket(s) online betalen via de betaalmethoden die op het Platform worden aangeboden. Indien voor een door de Gebruiker gekozen betaalmethode extra transactiekosten gelden, wordt dit op het Platform vermeld. De Organisator kan de prijzen voor (e)Ticket(s) te allen tijde aanpassen. Eventix is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor tussentijdse prijswijzigingen zoals doorgevoerd door de Organisator, alsmede voor spel- en/of typefouten met betrekking tot de op het Platform vermelde prijzen. Gebruiker kan Eventix niet houden aan prijzen waarvan Gebruiker redelijkerwijs had moeten verwachten dat de aanbieding en/of prijs een kennelijke of schrijffout was.

1.6.

Gebruiker is verantwoordelijk zich te informeren over het evenement waarvoor (e)Ticket(s) zijn gekocht. Eventix is niet aansprakelijk voor wijzigingen, uitstel of afgelasting van het evenement van Organisator. Bij wijzigingen dient Gebruiker zelf eventuele vergoedingen te verhalen bij Organisator.

1.7.

Bij aankoop van de (e)Ticket(s) is er een finale overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Eventix tot stand gekomen alsmede een koopovereenkomst tussen Gebruiker en de Organisator. Door de aard van de dienst is het niet mogelijk de koop op afstand van de (e)Ticket(s) te ontbinden. De koopovereenkomst is onherroepelijk. Het herroepingsrecht van artikel 6:230o lid 1 BW is uitdrukkelijk niet van toepassing in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:230p onder e BW. De consument stemt - door het aanvaarden van deze Algemene Ticketvoorwaarden – er uitdrukkelijk voorafgaand mee in dat de digitale inhoud van de (e)Ticket(s) direct ter beschikking word(en) gesteld en dat de Gebruiker afstand doet van zijn recht tot ontbinding.

4. Het Platform

1.1.

Eventix verleent Organisator en Gebruikers toegang tot het Platform en de Diensten op afstand via het internet of een ander soortgelijk en toepasselijk netwerk. Bij aankoop van een (e)Ticket, zal Eventix de Gebruiker vragen om de volgende persoonsgegevens in te vullen:

 • voornaam;

 • achternaam;

 • e-mail;

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de (e)Ticket(s) beschikbaar te stellen aan de Gebruiker. In aanvulling op bovenstaande gegevens, kan de Organisator de Gebruiker vragen om, via het Platform, aanvullende persoonsgegevens te delen, zoals voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.

1.2.

Bij aankoop van meerdere (e)Ticket(s) kan de Organisator de Gebruiker vragen om, via het Platform, iedere gekochte (e)Ticket te personaliseren, door persoonsgegevens in te vullen van de bezoekers, niet-zijnde Gebruiker, zoals voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.

1.3.

De Gebruiker moet minimaal aan de volgende vereisten voldoen:

 • een Gebruiker moet per e-mail bereikbaar zijn.

1.4.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor en garandeert de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van alle aan Eventix verstrekte informatie en gegevens, ook indien deze van derden zijn, en verklaart daarover rechtmatig te beschikken. Eventix is niet aansprakelijk voor te late of onduidelijke overdracht van informatie of manifeste schrijffouten, ongeacht wie de informatie betreft of aan wie deze wordt verstrekt.

1.5.

Eventix is onder alle omstandigheden en te allen tijde gerechtigd om een aankoop van een (e)Ticket niet via het Platform te verwerken of onder andere voorwaarden te voldoen. Eventix is gerechtigd (aanvullende) technische maatregelen te nemen die onrechtmatig gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan overeengekomen tussen Partijen verhinderen. Eventix is met betrekking tot het gebruik van de Diensten en het Platform tevens gerechtigd maatregelen te treffen die eventuele aansprakelijkheid jegens derde voorkomen of beperken. In het geval van (dreigende) schendingen van deze Algemene Ticketvoorwaarden, is het Eventix toegestaan Organisator en Gebruikers de toegang tot de Diensten en/of het Platform te ontzeggen, te beperken of op te schorten.

1.6.

Bij de aankoop van (e)Ticket(s) stemt de Gebruiker ermee in te handelen in overeenstemming met deze Algemene Ticketvoorwaarden.

1.7.

Eventix kan alle maatregelen nemen die het noodzakelijk acht, inclusief maar niet beperkt tot het blokkeren van de verkoop en / of aankoop van (e)Ticket(s) op het Platform en/of het (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken van het gebruik van het Platform. Meer specifiek kan de toegang tot het Platform worden geweigerd of beperkt, afhankelijk van het commerciële verleden van de Gebruiker en zijn gedrag op het Platform, alles ter discretie van Eventix.

1.8.

Eventix is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Platform buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding jegens Gebruiker ontstaat.

5. Refund

1.1.

In opdracht van Organisator is het mogelijk dat Eventix overgaat tot een refund aan de Gebruiker. De aanleiding van een refund speelt daarbij geen rol.  

1.2.

In geval van restitutie ontvangt de Gebruiker altijd het bedrag van het (e)Ticket terug, onder aftrek van de door de Gebruiker betaalde servicekosten, boekingskosten en/of transactiekosten (en de tussen Eventix en Organisator overeengekomen vergoeding).

1.3.

Eventix gaat nooit zonder medewerking en opdracht van de Organisator over tot een refund. 

6. Garanties

1.1.

Eventix neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het leveren van Diensten en/of een Platform in overeenstemming met deze Algemene Ticketvoorwaarden, allemaal in overeenstemming met de goede praktijkstandaarden in de relevante branche en met behulp van ten minste redelijke inspanningen van Eventix. Eventix garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en/of het Platform, en de Gebruiker aanvaardt dat de Dienst en het Platform alleen alleen de functionaliteit en eigenschappen hebben zoals op het moment van gebruik door de Gebruiker. 

1.2.

Eventix kan de Dienst en/of het Platform of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van (gepland en ongepland) onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Eventix mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Dienst en/of het Platform aanpassen. 

1.3.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het gebruik van Platform op eigen risico van de Gebruiker is. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, wordt het Platform "AS IS" geleverd, met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie.

1.4.

De Gebruiker vrijwaart Eventix voor alle schade en aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de beschuldiging dat enige activiteit van Gebruiker onrechtmatig of in strijd met deze Algemene Ticketvoorwaarden en/of de Overeenkomst is. 

7. Verwerking Persoonsgegevens

1.1.

Bij de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers met het doel om (e)Tickets te verkopen vervult de Organisator de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Eventix verwerkt de persoonsgegevens in dit kader in de rol van verwerker en enkel op instructie van de Organisator. Om meer informatie te verkrijgen over deze verwerking, raden wij aan om de privacyverklaring van de Organisator te raadplegen.

1.2.

Eventix kan persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verwerken in de rol van verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld om het gebruik van het Platform te analyseren. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in dit kader is te vinden in onze privacy- en cookieverklaring, hier beschikbaar.

8. Intellectuele eigendom

1.1.

Onder deze Algemene Ticketvoorwaarden verleent Eventix de Gebruiker een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om het Platform te gebruiken.

1.2.

Het gebruik van het Platform is strikt persoonlijk en Gebruiker mag het Platform niet delen met een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventix. Het is de Gebruiker niet toegestaan het Platform op enigerlei wijze te misbruiken. De informatie welke Gebruiker op het Platform verstrekt zullen geen inbreuk maken op enige wet- en regelgeving. Gebruiker zal geen onjuiste verwantschappen met een ander natuurlijk persoon invoeren. Het is Organisator onder meer verboden om:

 • Andere Gebruikers te bedreigen of lastig te vallen;

 • Geografische of andere technische beperkingen te omzeilen die door Eventix aan de Dienst of het Platform worden opgelegd;

 • Eigendomsrechten, merken of andere logo’s die zijn aangebracht of vervat in de Diensten te verwijderen of wijzigen;

 • Het Platform of de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk door Eventix zijn goedgekeurd;

 • De toegang van andere Gebruikers tot of het Gebruik van het Platform of de Diensten te belemmeren of beperken;

 • Diensten niet wijzigen, veranderen of reverse-engineeren, behalve voor zover dergelijke handelingen niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

 • niet opzettelijk de veiligheid van het Platform of de Diensten testen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventix.

1.3.

Eventix behoudt zich het recht voor om het Platform of enige andere dienst te wijzigen, op te schorten of op te schorten voor onderhoud, of te stoppen, tijdelijk of permanent, zonder dat Eventix aansprakelijk is jegens de Gebruiker.

1.4.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking het Platform, inclusief maar niet beperkt tot de broncodes, websites, portalgegevensbestanden, de handelsmerken, ontwerpen en auteursrechten met betrekking tot de grafische gebruikersinterface, worden exclusief door Eventix beheerd. Behalve zoals expliciet vermeld in deze Algemene Ticketvoorwaarden, worden geen andere rechten of licenties met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten verleend of geïmpliceerd.

1.5.

Eventix heeft technische maatregelen genomen om het Platform te beschermen. Het is de Gebruiker niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te omzeilen of deze technische maatregelen te laten verwijderen of omzeilen. Indien er verwijdering of omzeiling van technische maatregelen heeft plaatsgevonden heeft dit onmiddellijke opschorting van het gebruik van het Platform als consequentie en niettegenstaande het recht van Eventix om volledige schadevergoeding te eisen.

9. Aansprakelijkheid

1.1.

Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld zijdens Eventix, is Eventix niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor; enige schade die Gebruiker als gevolg van het gebruik van het Platform heeft geleden, de uitvoering van de koopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Organisator, enige geïmpliceerde garantie, enige voorwaarde of andere termijn, verwerking van persoonsgegevens, schending van een verplichting van Organisator als individueel verwerkingsverantwoordelijke (veroorzaakt door nalatigheid van Eventix, haar werknemers of agenten of anderszins) en / of misbruik van het Platform.

1.2.

Eventix is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc., hoe dan ook genaamd en door wie dan ook geleden. 

1.3.

In gevallen waarin Eventix ondanks het bepaalde in deze Algemene Ticketvoorwaarden, toch aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade of verlies, bedraagt de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Eventix onder deze Algemene Ticketvoorwaarden maximaal EUR 500,- (vijfhonderd Euro).

10. Duur en beëindiging

1.1.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan op ieder moment door ieder van de partijen schriftelijk worden opgezegd. 

1.2.

Eventix heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Eventix tegenover de Gebruiker schadeplichtig wordt, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de Overeenkomst en/of deze Algemene Ticketvoorwaarden.

1.3.

Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling daartoe waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. 

1.4.

In het geval de Gebruiker bij beëindiging van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. bedragen die Eventix vóór de ontbinding aan de Gebruiker heeft doorberekend, blijven onverminderd aan Eventix verschuldigd en worden op moment van beëindiging direct opeisbaar.

1.5.

Bij beëindiging van de Overeenkomst, is Eventix gerechtigd om de Gebruiker per direct alle toegang tot de Diensten en/of het Platform te ontzeggen en zal Eventix alle opgeslagen data, waaronder eventuele (e)Ticket(s) wissen of ontoegankelijk maken. Eventix is in dat geval nooit verplicht om de Gebruiker een kopie van de (e)Ticket(s) te verschaffen. 

11. Toepasselijk recht en geschillen

1.1.

Op deze Algemene Ticketvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

1.2.

Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst en/of deze Algemene Ticketvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in ’s-Hertogenbosch.

12. Contactgegevens

1.1.

Als de Gebruiker vragen heeft over deze Algemene Ticketvoorwaarden, neem dan contact op met Eventix op: Eventix B.V. Jan van Lieshoutstraat 23, 5611EE, Eindhoven, Nederland Telefoon: (+31) 0858883007, E-mail: info@eventix.nl.