Algemene Voorwaarden - Organisatoren

1. Definities

Op de onderhavige algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing

1.1. Overeenkomst

de Overeenkomst gesloten tussen de Organisator en Eventix met betrekking tot de Diensten. Deze overeenkomst kan bestaan uit een aanbod, een overeenkomst gesloten tussen de Organisator en Eventix op grond van deze algemene voorwaarden. 

1.2. Eventix

Eventix B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, met vestigingsadres Jan van Lieshoutstraat 23, 5611 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64925536. 

1.3. Organisator

de organisator die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf voor het organiseren van evenementen en die een Overeenkomst aangaat met Eventix, of ten behoeve van wie Eventix Diensten verricht.

1.4. Platform

het platform ontwikkeld door Eventix en door Eventix ter beschikking gesteld aan de Organisator krachtens de Overeenkomst, op grond waarvan de Organisator de door Eventix ontwikkelde software kan gebruiken om evenementen te plannen en te promoten en (e)Tickets te verkopen aan Gebruikers van het Platform.

1.5. (e)Ticket(s)

(e)tickets die voor, of met betrekking tot, een door of namens de Organisator georganiseerd evenement op het Platform van Eventix aan de Gebruiker worden verkocht, met inbegrip van verkochte toegangskaarten die geen eTickets betreffen.

1.6. Gebruiker

de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die het Platform gebruikt om (e)Ticket(s) te kopen van de Organisator via de Services en het Platform van Eventix voor een evenement georganiseerd door of namens de Organisator.

1.7. Diensten

alle door Eventix via het Platform aangeboden en aan het Platform gerelateerde diensten die Eventix voor of namens de Organisator uitvoert.

1.8. Servicekosten

de vaste of variabele vergoeding die Eventix aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie daarvan) in rekening brengt krachtens de Overeenkomst tussen Eventix en de Organisator voor het gebruik van het Platform.

1.9. Boekingskosten

de variabele vergoeding die Eventix aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie van beiden) in rekening brengt, krachtens de Overeenkomst tussen Eventix en de Organisator in verband met de betaling van het (de) (e)Ticket(s).

1.10. Transactiekosten

Dit zijn variabele vergoedingen die Eventix aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie daarvan) in rekening brengt op grond van de Overeenkomst tussen Eventix en de Organisator in verband met de betaling van het/de (e)Ticket(s) via bepaalde betaalmethoden waaraan extra kosten verbonden zijn.

1.11. Transactiekosten

Dit zijn variabele vergoedingen die Eventix aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie daarvan) in rekening brengt op grond van de Overeenkomst tussen Eventix en de Organisator in verband met de betaling van het/de (e)Ticket(s) via bepaalde betaalmethoden waaraan extra kosten verbonden zijn.

1.12. Algemene Ticket Voorwaarden

de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de rechtsverhouding en overeenkomst tussen Eventix en de Gebruiker.

2. Reikwijdte en toepassing van deze algemene voorwaarden

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op ieder aanbod, voorstel, iedere bespreking en offerte van Eventix, orderbevestigingen, Overeenkomsten, onder welke noemer dan ook, alsmede alle rechtshandelingen tussen Eventix en de Organisator.

1.2.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Organisator wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Eventix.

1.3.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eenieder die in dienst is van Eventix, eenieder die door Eventix is ingeschakeld en eenieder voor wiens handelen of nalaten Eventix aansprakelijk is of kan worden gehouden.

1.4.

Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig/vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Eventix en de Organisator onverlet en zullen Eventix en de Organisator in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde of niet-afdwingbare bepaling overeen te komen, waarbij partijen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde of niet-afdwingbare bepaling in acht zullen houden.

1.5.

Eventix heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden stelt Eventix de Organisator hiervan schriftelijk op de hoogte. De Organisator stemt bij voorbaat in met deze wijzigingen, zodat de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle door Eventix geleverde Diensten na kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden.

3. Precontractuele fase en Overeenkomst

1.1.

Aanbod en offerte zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien het aanbod niet binnen de termijn van 30 dagen (geldigheidsduur van het aanbod) wordt aanvaard, wordt het aanbod zoals weergegeven in de offerte als verworpen beschouwd en is Eventix gerechtigd de voorwaarden en prijs zoals opgenomen in de offerte te wijzigen.

1.2.

Overeenkomsten, onder welke noemer dan ook, komen slechts tot stand nadat Eventix deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, waarbij Eventix rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door een bevoegde vertegenwoordiger, of nadat Eventix met de uitvoering is begonnen. Offertes zijn gebaseerd op de door of namens de Organisator verstrekte informatie en specificaties. De Organisator garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie. Een aanvaarding die op enigerlei wijze afwijkt van de offerte of aanbod geldt als een nieuw aanbod en wordt derhalve beschouwd als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

1.3.

Een offerte bevat een algemene omschrijving van de opdracht, in hoofdlijnen, inclusief een financiële paragraaf, waarin een aanbod wordt gedaan met een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offertes met een aanvaardingstermijn zijn herroepbaar.

1.4.

Beschrijvingen en afbeeldingen van de Diensten van Eventix, prijslijsten, brochures, offertes en andere informatie over de Diensten van Eventix zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders staat vermeld.

4. De Diensten en het Platform

1.1.

De Diensten die door Eventix worden aangeboden behelzen, onder andere het gebruik van het Platform om ervoor te zorgen dat (e)Tickets voor een door de Organisator georganiseerd evenement door Eventix namens de Organisator kunnen worden aangeboden aan Gebruikers via het Platform, alsmede het aanbieden van bepaalde aanvullende producten. Tenzij en voor zover tussen Partijen specifieke afspraken zijn gemaakt over een bepaald resultaat dat voldoende gedetailleerd en schriftelijk is gedefinieerd in de Overeenkomst, rust op Eventix slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot alle Diensten. 

1.2.

Eventix verleent de Organisator toegang tot het Platform. De Organisator is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van alle informatie die op het Platform wordt geplaatst en Eventix kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door de Organisator voor eventuele fouten in de informatie die op het Platform wordt geplaatst met betrekking tot (e)Ticket(s) of een evenement dat door de Organisator wordt georganiseerd.

1.3.

De (e)Ticket(s) worden gekocht en verkocht via het Platform waarbij de Gebruiker optreedt als koper en Eventix als verkoper van de (e)Ticket(s), dit alles met inachtneming van de Ticketvoorwaarden. De enige verplichting die Eventix op grond van de Overeenkomst heeft, is de Gebruiker in staat stellen een (e)Ticket te kopen voor het evenement van de Organisator. Eventix is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade van de Gebruiker en/of de Organisator met betrekking tot het evenement dat door de Organisator wordt georganiseerd.

1.4.

De Organisator verstrekt alle informatie en materialen die Eventix redelijkerwijs nodig heeft in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over evenementen waarvoor de Organisator een piek in de verkoop verwacht, zodat Eventix voldoende tijd heeft om passende maatregelen te nemen om dergelijke pieken in de verkoop technisch op te vangen. De Organisator is verplicht Eventix alle noodzakelijke en redelijke assistentie te verlenen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

1.5.

De Organisator verklaart en garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn en zal Eventix onmiddellijk op de hoogte stellen indien informatie of materialen dat niet (meer) zijn. De Organisator garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Eventix ter beschikking gestelde gegevens en documenten, zelfs als deze van derden afkomstig zijn, en garandeert bovendien dat dergelijke gegevens te allen tijde rechtmatig in zijn bezit zijn.

1.6.

Eventix biedt Organisatoren en Gebruikers toegang op afstand tot het Platform en de Diensten via internet of andere soortgelijke en gangbare netwerken.

1.7.

Het gebruik van het Platform door de Organisator en Gebruikers moet te allen tijde in overeenstemming zijn met de relevante voorschriften en procedures die door Eventix zijn vastgesteld, met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

1.8.

Eventix behoudt zich het recht voor om maximaal twee (2) (e)Tickets gratis aan te maken voor het betreffende evenement om de activiteiten te controleren, mits het maximale aantal beschikbare (e)Tickets voor een dergelijk evenement hiermee niet wordt overschreden.

5. Waarborg

1.1.

Eventix is verantwoordelijk voor het leveren van Diensten en/of een Platform in overeenstemming met de Overeenkomst, dit alles in overeenstemming met de normen die gebruikelijk in het rechtsverkeer in de desbetreffende bedrijfstak gelden. Daarbij zal Eventix zich de inspanningen getroosten die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden. Eventix waarborgt hierbij een mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid die redelijkerwijs verwacht kan worden van een gerenommeerde, competente en redelijk ervaren partij die zich toelegt op dergelijke activiteiten. Eventix garandeert dat de Diensten en/of het Platform zonder onderbrekingen beschikbaar zijn.

1.2.

Eventix mag de Diensten en/of het Platform of een deel daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van (gepland en ongepland) onderhoud, of aanpassingen of verbeteringen aan de Diensten en/of het Platform. Eventix is gerechtigd van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Diensten en/of het Platform te wijzigen.

1.3.

Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om te voldoen aan tijdlijnen en te leveren binnen de termijnen die in de Overeenkomst zijn vastgelegd. Als er onverhoopt vertraging optreedt in de planning, zullen beide partijen elkaar hiervan op de hoogte stellen en nieuwe streefdata vaststellen voor de verplichtingen van Eventix en de uitvoering daarvan. Alle termijnen en deadlines zijn onder voorbehoud van correcte en tijdige levering, nakoming en uitvoering van alle verplichtingen en de algehele coöperatieve opstelling van de Organisator.

1.4.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst, geeft Eventix geen enkele waarborg, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige waarborg voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, een waarborg tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde, expliciet of impliciet door statuten (conformiteit), handelswijze, wijze van uitvoering, gang van zaken of anderszins. De Organisator bevestigt dat hij bij het aangaan van de Overeenkomst zich bewust is het ontbreken van enige waarborg van Eventix, met uitzondering van de waarborgen die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn uiteengezet, en de Organisator heeft bij het aangaan van de Overeenkomst rekening gehouden met de afwezigheid van enig andere waarborg.

6. Betalingen voor (e)Ticket(s) en prijs

1.1.

Eventix heeft recht op een vergoeding voor het gebruik van de Dienst. Deze vergoeding kan uit de volgende componenten bestaan:

 • Een vast of variabel bedrag aan Servicekosten dat Eventix rechtstreeks aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie van beiden) in rekening brengt bovenop de prijs per (e)Ticket. De bedragen (inclusief BTW) zoals vermeld in onderstaande tabel gelden voor de verkoop van (e)Tickets in de in onderstaande tabel genoemde landen;

  Land

  Servicekosten

  Nederland

  1,00 EUR

  België

  1,00 EUR

 • Een variabel bedrag aan Boekingskosten dat Eventix rechtstreeks aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie van beiden) in rekening brengt. De bedragen (inclusief BTW) zoals vermeld in onderstaande tabel zijn van toepassing op het totale transactiebedrag, voor de verkoop van (e)Tickets in de in onderstaande tabel genoemde landen. Bij verkoop van (e)Tickets in andere landen dan de hieronder genoemde, dient de Organisator altijd een offerte aan te vragen bij Eventix met betrekking tot de Boekingskosten die in dat land van toepassing zijn.

  Land 

  Boekingskosten

  Nederland 

  1.8%

  Belgie 

  2,8%

 • Een variabel bedrag aan Transactiekosten dat Eventix rechtstreeks aan de Gebruiker of Organisator (of een combinatie daarvan) in rekening brengt. De bedragen (inclusief BTW) zoals vermeld in onderstaande tabel zijn van toepassing op het totale transactiebedrag, bij verkoop van (e)Tickets via de betaalmethoden zoals vermeld in onderstaande tabel. Voor betaalmethoden als iDeal, Sofort, Bancontact en consumenten credit cards worden geen transactiekosten in rekening gebracht. Indien de Organisator gebruik wil maken van andere betaalmethoden dan die in onderstaande tabel staan vermeld of gratis worden aangeboden, dan dient de Organisator bij Eventix een offerte aan te vragen met betrekking tot de Transactiekosten die van toepassing (kunnen) zijn.

  Betaalmethode

  Transaction costs

  Klarna (Pay Later)

  1,50 EUR + 3,7%

  Paypal

  0,35 EUR + 2,1%

  Pay by invoice

  1,50 EUR + 3,7%

  Business credit cards

  0,30 EUR + 3,0%

  Non-EER credit cards

  0,30 EUR + 3,0%

1.2.

De Organisator kan met Eventix een Overeenkomst sluiten waarin afwijkende prijzen worden overeengekomen. In dat geval prevaleren de prijzen in de Overeenkomst boven de prijzen vermeld in de Algemene Voorwaarden.

1.3.

De Organisator kan ervoor kiezen om de Servicekosten en Boekingskosten te verrekenen in de (e)Ticketprijs, of om deze apart in rekening te brengen bij de Gebruiker. 

1.4.

De Organisator kan - naast de verkoopprijs van het (e)Ticket(s) en de Servicekosten, Boekingskosten en eventuele Transactiekosten - een toeslag in de vorm van een Kickback in rekening brengen bij de Gebruiker. De Kickback is inclusief BTW en wordt door Eventix bij de Gebruiker geïncasseerd, samen met de prijs van het (e)Ticket, de Servicekosten, Boekingskosten en eventuele Transactiekosten.

1.5.

Alle betalingen door de Gebruiker in verband met de verkoop van (e)Ticket(s) via het Platform - op basis van een machtiging daartoe van de Organisator aan Eventix als gevolg van het sluiten van een Overeenkomst - worden gedaan op de rekening van Eventix. Via het Platform heeft de Organisator te allen tijde toegang tot de informatie over zijn huidige saldo op de rekening. Eventix maakt alle betalingen van de Gebruiker over naar een door de Organisator opgegeven bankrekening, na aftrek van de vergoeding waarop Eventix recht heeft krachtens de Overeenkomst tussen de Organisator en Eventix, met de door de Organisator gekozen frequentie (wekelijks of maandelijks).

1.6.

De Organisator deelt de (e)Ticketprijzen voor de evenementen mee aan Eventix en publiceert de prijzen op het Platform. De Organisator kan naar eigen goeddunken de prijzen voor (e)Tickets op het Platform van Eventix op elk moment wijzigen.

1.7.

In het geval dat het bedrag op de rekening van de Organisator niet voldoende is om de door de Organisator aan Eventix verschuldigde vergoeding te voldoen, wordt de betaling van de resterende openstaande vergoedingen door de Organisator verricht, zonder enig recht op aftrek, korting en/of verrekening, binnen de in de Overeenkomst vermelde vervaldatum, of in gebreke daarvan binnen 30 dagen na de factuurdatum van het resterende openstaande bedrag. Eventix kan geen terugbetalingen aan Gebruikers uitvoeren indien het saldo op de rekening van de Organisator ontoereikend is.

1.8.

De Organisator kan enkel bezwaar maken tegen de factuur van Eventix binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Organisator geacht akkoord te gaan met de factuur. Eventuele bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Organisator niet op.

1.9.

Indien de Organisator niet binnen de in dit artikel 5 genoemde vervaltermijn nakomt, is de Organisator van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling van Eventix is vereist. Vanaf dat moment is Eventix tevens gerechtigd tot: 

 • vergoeding van wettelijke rente vanaf de dag van verzuim tot en met de dag van volledige betaling door Eventix; en

 • alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, intern en extern, die Eventix - in hoedanigheid van eiser dan wel verweerder - effectief heeft gemaakt.

1.10.

Indien en voor zover de Organisator in gebreke blijft met de betaling, alsmede in geval van een faillissement, aanvraag van surseance van betaling en/of sluiting of liquidatie van het bedrijf van de Organisator, zijn alle vorderingen van Eventix op de Organisator onmiddellijk opeisbaar.

1.11.

(e)Ticket-inkomsten worden wekelijks of maandelijks door Eventix aan de Organisator betaald. 10% van de (e)Ticket-inkomsten wordt na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden betaald om mogelijke terugboekingen of restitutiekosten te dekken.

1.12.

Indien Eventix fraude door de Organisator vermoedt en/of gegronde redenen heeft om annulering van een evenement te vermoeden, is Eventix gerechtigd maximaal 100% van de door Eventix ontvangen inkomsten van de Organisator als reserve aan te houden op de rekening van de Organisator. Deze reserve wordt aangehouden om mogelijke terugboekingen en bijbehorende kosten te dekken. Eventix zal dit bedrag aan de Organisator overmaken bij de eerstvolgende betaling die Eventix na het evenement aan de Organisator verschuldigd is.

1.13.

Indien de Organisator beslist een evenement te annuleren en de kosten van het (e)Ticket terug te betalen aan de Gebruikers, nadat Eventix is begonnen met de uitvoering van de Diensten, is Eventix niet gehouden enige Servicekosten, Boekingskosten en eventuele Transactiekosten terug te betalen.

7. Redelijk gebruik

1.1.

De Organisator kan gratis (e)Tickets en QR-codes maken via het Eventix Dashboard.

1.2.

 Eventix brengt geen kosten in rekening voor gratis (e)Tickets. Het aantal gratis (e)Tickets per account mag echter niet meer dan 5.000 bedragen en de Organisator heeft geen recht op ondersteunende diensten, waaronder telefonische of e-mailondersteuning, voor zowel de Organisator als de Gebruiker.

1.3.

In het geval dat de Organisator de beperkingen zoals uiteengezet in dit artikel 7 overschrijdt, wordt de Organisator 0,20 EUR (exclusief btw) in rekening gebracht voor elk (e)Ticket boven de hierboven genoemde limiet.

1.4.

Deze bepalingen met betrekking tot redelijk gebruik zijn in het leven geroepen om overmatig gebruik van de functies van het Platform te voorkomen en om zowel Eventix als de Organisatoren te beschermen tegen overmatig gebruik van de servercapaciteit. Dit alles om het risico te beperken dat Eventix middelen investeert in activiteiten voor bepaalde Organisatoren die onvoldoende rendement opleveren.

8. Toegangsmanagement

1.1.

Op verzoek van de Organisator stelt Eventix hardware ter beschikking van de Organisator. De hardware blijft eigendom van Eventix en wordt door de Organisator na afloop van het evenement aan Eventix geretourneerd. De Organisator zal geen wijzigingen en/of aanpassingen aanbrengen, of laten aanbrengen, aan de door Eventix geleverde hardware en zal geen andere materialen op of aan deze hardware bevestigen. De Organisator wordt geacht de hardware in goede staat en onderhouden te hebben ontvangen. De Organisator dient de hardware zorgvuldig te gebruiken en in goede staat te houden en, indien nodig, op eigen kosten te repareren, behoudens gevallen van normale slijtage en veroudering. Als Eventix aan het einde van de huurperiode van mening is dat de hardware niet langer in goede staat is en/of reparatie of onderhoud behoeft, met uitzondering van gevallen van normale slijtage, zal Eventix de Organisator hiervan op de hoogte stellen en de hardware op kosten van de Organisator in de oorspronkelijke staat herstellen.

1.2.

Eventix levert gratis de scansoftware die nodig is voor de toegangsprocedure voor een evenement. Indien de Organisator diensten van Eventix met betrekking tot personeel en apparatuur wenst af te nemen, dient de Organisator Eventix hiervan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk in kennis te stellen. Eventix kan echter nimmer worden verplicht dergelijke aanvullende diensten te leveren. Indien Eventix diensten levert aan de Organisator met betrekking tot personeel en apparatuur, heeft Eventix recht op de volgende servicevergoedingen: 

 1. Personeelskosten: EUR 55,00/uur exclusief BTW en - indien van toepassing - verblijfskosten, voor een on-site manager; en

 2. Scanner en Powerbank: EUR 45,00/dag exclusief btw;

 3. Verkooppunt machine: EUR 60,00/dag exclusief btw;

 4. Afdrukken badges: EUR 2,95/badge exclusief BTW (minimaal 1.000 badges). 

1.3.

Indien Eventix scanners en/of personeel ter beschikking stelt, is de Organisator verantwoordelijk voor het faciliteren van een draadloos WIFI-netwerk bij de entree. 

1.4.

Eventix behoudt zich het recht voor een deel van de (e)Ticket-inkomsten van de Organisator, zoals ontvangen op de rekening van de Organisator, in te houden als borg voor het geleverde materiaal, gebaseerd op de waarde van het geleverde materiaal. Dit bedrag wordt vrijgegeven binnen 14 dagen nadat al het materiaal is geretourneerd. In geval van schade, verlies of diefstal van materiaal zullen de kosten hiervan worden ingehouden op de borg.

9. Annulering evenement, restitutie en terugvorderingen

1.1.

Eventix biedt de Organisator de mogelijkheid om verkochte (e)Tickets terug te betalen aan Gebruikers. De Organisator kan ervoor kiezen (e)Tickets inclusief Servicekosten, Boekingskosten en/of Transactiekosten terug te betalen. Eventix is echter nooit verplicht om Servicekosten, Boekingskosten of Transactiekosten terug te betalen, dus als de Organisator Servicekosten, Boekingskosten of Transactiekosten aan de Gebruiker wil terugbetalen, moet de Organisator deze Servicekosten, Boekingskosten of Transactiekosten aan Eventix terugbetalen, zodat Eventix deze kosten aan de Gebruiker kan terugbetalen.

1.2.

Eventix brengt de Organisator EUR 0,50 (excl. BTW) per (e)Ticket terugbetaling in rekening. Eventix verwerkt de uitbetaling van de restituties pas als de kosten voor de restituties door de Organisator aan Eventix zijn betaald, en/of als de Organisator voldoende saldo heeft uitstaan op de rekening van de Organisator, om de restituties (eventueel inclusief Kickbacks) te kunnen betalen. In dat geval is Eventix gerechtigd de restitutie te verrekenen met het bedrag dat op de rekening van de Organisator staat.

1.3.

Eventix brengt EUR 25,00 (excl. BTW) in rekening aan de Organisator per terugboeking door Gebruikers met betrekking tot de verkochte (e)Tickets. Eventix heeft het recht om een verplichting tot betaling aan de Organisator op de rekening van de Organisator te verrekenen met terugboekingen en de daaruit voortvloeiende kosten.

10. Kaartverkoop met selectie van zitplaatsen

1.1.

Bij een Evenement waarbij zitplaatskeuze is inbegrepen, is de Organisator verantwoordelijk voor het invoeren van de plattegrond in de tekenmodule die Eventix aanbiedt.

1.2.

Eventix biedt Organisator een module om (e)Tickets met stoelselectie te verkopen. Voor deze extra Dienst rekent Eventix EUR 0,14 (excl. BTW) extra Servicekosten per stoelreservering.

1.3.

Wanneer de Organisator Eventix verzoekt de plattegrond met zitplaatsen in te tekenen, wordt hiervoor EUR 45,00 (excl. BTW) per uur in rekening gebracht. In dit geval is de Organisator verantwoordelijk voor het aanleveren van een complete plattegrond van de zaal en zitplaatsopstelling, inclusief zitplaatsnummers.

11. Rapportage

1.1.

De Organisator heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde toegang tot informatie met betrekking tot het volume en de status van het aantal (e)Tickets dat via het Platform aan Gebruikers is verkocht.

1.2.

De Organisator heeft tijdens de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde toegang tot een overzicht van alle transacties die plaatsvinden tussen de Gebruiker en Eventix via het Platform.

1.3.

Facturatie, rapportages, kennisgevingen en andere communicatie tussen Eventix en de Organisator vindt digitaal plaats, via e-mail en/of publicatie op een beveiligd of onbeveiligd gedeelte van de website van Eventix.

12. Beëindiging

1.1.

Eventix heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Eventix redelijkerwijs van oordeel is dat zij de opdracht niet kan uitvoeren in overeenstemming met de door de Organisator gegeven instructies en de Organisator desondanks aan die instructies vasthoudt, of indien Eventix redelijkerwijs van oordeel is dat de Overeenkomst niet langer kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de oorspronkelijke afspraken en de Organisator desondanks aan die afspraken vasthoudt, of om enige andere dwingende reden, zonder dat Eventix gehouden is tot betaling van enige boete of schadevergoeding.

1.2.

In geval van beëindiging krachtens artikel 11.1 is Eventix gerechtigd een schadevergoeding te vorderen voor:

 • de reeds gemaakte kosten;

 • de Diensten;

 • de kosten die Eventix zal moeten maken in de 6 maanden na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gemaakte kosten van bijvoorbeeld (in)huur van bepaalde ruimtes of diensten van derden et cetera, die Eventix redelijkerwijs niet (meer) volledig had kunnen voorkomen of niet kosteloos had kunnen annuleren.

1.3.

Onverminderd eventuele andere rechten van Eventix (waaronder nakoming en/of schadevergoeding en/of terugbetaling van lonen/onkosten), heeft Eventix het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met de Organisator op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, indien:

 • De Organisator een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt en deze schending niet ongedaan maakt binnen 7 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling van Eventix;

 • Na schriftelijke ingebrekestelling door Eventix indien de Organisator een niet te herstellen inbreuk op de Overeenkomst pleegt;

 • De Organisator surseance van betaling aanvraagt of (tijdelijke) surseance van betaling wordt verleend;

 • Het faillissement van de Organisator is aangevraagd of de rechtbank heeft het faillissement van de Organisator uitgesproken;

 • Het bedrijf van de Organisator wordt ontbonden;

 • De Organisator biedt zijn schuldeisers een schikking aan;

 • Er wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd op een substantieel deel van de bedrijfsmiddelen van de Organisator; of

 • Het bedrijf van de Organisator of een substantieel deel daarvan is verkocht aan een derde partij.

1.4.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 11.3 is elke vordering van Eventix op de Organisator onmiddellijk opeisbaar en heeft Eventix recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, onverminderd andere wettelijke rechten die haar toekomen en haar overige rechten uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zonder enige verplichting van Eventix tot betaling van enige schadevergoeding of nakoming. 

13. Privacy en persoonlijke gegevens

1.1.

Met dit artikel 12 willen Organisator en Eventix voldoen aan hun respectieve verplichtingen op grond van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.2.

Definities. Alle termen en afkortingen beginnend met een hoofdletter in dit Artikel 12 hebben de betekenis zoals bepaald in Artikel 4 van de AVG. Daarnaast gebruiken partijen de termen, afkortingen en definities zoals hieronder nader gedefinieerd (in alfabetische volgorde):

 1. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van persoonsgegevens en betreffendTe het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; 

 2. Betrokkene: de Gebruiker, of een identificeerbare natuurlijke persoon, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificerende factoren zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 

 3. EER: De lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; 

 4. Incident: Elke redelijke kans op of vrees voor een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of opzettelijk kan leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt;

 5. Privacywet- en regelgeving: Alle wet- en regelgeving, zowel Europees als nationaal, met betrekking tot de AVG of de implementatie daarvan;

 6. Subverwerker: De persoon die de Verwerker assisteert bij de Verwerking van Persoonsgegevens. De Eventix subverwerkers staan hier vermeld.

 7. Onderwerp van de Verwerking. De Organisator verstrekt, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Eventix, direct of indirect gegevens aan Eventix die te kwalificeren zijn als Persoonsgegevens, die namens de Organisator door Eventix worden verwerkt. Voor de Verwerking van Persoonsgegevens onder de Overeenkomst treedt de Organisator daarom op als de Verwerkingsverantwoordelijke en Eventix als de Verwerker. Eventix zal, in de rol van Verwerker, de Persoonsgegevens alleen verwerken zoals opgedragen door de Organisator. Het type Persoonsgegevens dat wordt Verwerkt, de categorieën van Betrokkenen en de aard van de Verwerking staan hier vermeld. De Organisator bevestigt en geeft Eventix hierbij toestemming om Persoonsgegevens te verwerken voor eigen doeleinden, deze zijn beperkt zijn tot 1) het vooraf vullen van Gebruikersgegevens met Gebruikers die eerder tickets hebben gekocht via Eventix en worden herkend vanwege geplaatste cookies, en 2) het analyseren en maken van statistieken van het gebruik van zijn platform door Gebruikers, op voorwaarde dat deze verdere verwerking verenigbaar is met de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden van Organisator, Eventix zich kan beroepen op een rechtmatige grondslag voor de verwerking, Eventix toezegt de Betrokkenen te informeren over de verdere Verwerking en zal voldoen aan alle andere verplichtingen onder de AVG. Eventix zal de Persoonsgegevens uitdrukkelijk niet gebruiken voor de promotie en marketing van andere evenementen. De Organisator erkent dat, voor zover Eventix of een deel ervan wordt overgenomen door een derde partij, de bovengenoemde door Eventix vastgestelde doeleinden kunnen veranderen. 


 8. Verplichtingen van Eventix en de Organisator. Eventix zorgt ervoor dat zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Privacywet- en regelgeving worden nagekomen en dat zij de Organisator in staat stelt en helpt te voldoen aan de Privacywet- en regelgeving. Eventix verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van de schriftelijke instructies van de Organisator, bijvoorbeeld met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER, en voor de duur van de Overeenkomst. Eventix informeert de Organisator als zij van mening is dat een instructie van de Organisator in strijd is of kan zijn met de Privacywet- en regelgeving. Eventix is bevoegd om te beslissen welke middelen zij zal gebruiken voor de Verwerking, voor zover dit voortvloeit uit de Overeenkomst of de instructies van de Organisator. Eventix is in dit kader alleen gerechtigd beslissingen te nemen met betrekking tot praktische zaken die geen significante invloed hebben of kunnen hebben op de bescherming van Persoonsgegevens. De Organisator garandeert jegens Eventix dat de inhoud, het gebruik en/of de Verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.

 9. Verplichting tot medewerking. Gezien de aard van de verwerking en de informatie waarover zij beschikt, helpt Eventix de Organisator bij het voldoen aan de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 35 en 36 van de AVG, in het bijzonder helpt Eventix de Organisator bij het beoordelen van de noodzaak van en het eventueel uitvoeren van een effectbeoordeling inzake gegevensbescherming en de noodzaak om voorafgaande consultatie aan te vragen. De kosten voor de uitvoering daarvan kunnen door Eventix in rekening worden gebracht bij de Organisator. 

 10. Kosten. Kosten als gevolg van toegangsverzoeken door Betrokkene(n), audits of inbeslagnames door het College Bescherming Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende instantie met betrekking tot Persoonsgegevens komen voor rekening van de Organisator.

 11. Beveiligingsmaatregelen. Gezien de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard, de omvang, de context en de Verwerkingsdoeleinden en de verschillende risico's in termen van waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van personen, zal Eventix passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat overeenkomt met het risico zoals hier vermeld. Eventix zorgt ervoor dat de getroffen maatregelen, zoals uitgewerkt, voldoen aan wat is bepaald in de Privacywet- en regelgeving en in het bijzonder aan artikel 32 van de AVG. Eventix zal ervoor zorgen dat zij, waar redelijkerwijs mogelijk, gehoor zal geven aan de instructies van de Organisator in het kader van de beveiliging van Persoonsgegevens die door Eventix namens de Organisator zullen worden Verwerkt en dat zij de Organisator zal bijstaan bij het nakomen van de verplichtingen op grond van artikel 32 van de AVG. 

 12. Audits. Eventix verstrekt informatie aan de Organisator die nodig is om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de AVG te staven. Eventix verstrekt daarbij alle informatie aan de Organisator om audits, inclusief inspecties, door de Organisator of een door de Organisator gemachtigde partij mogelijk te maken. De extra kosten van een audit en het opvragen van aanvullende informatie komen voor rekening van de Organisator.

 13. Incidenten en datalekken. Eventix stelt de Organisator zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 40 uur na ontdekking, op de hoogte van incidenten. Eventix informeert de Organisator zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking, over een Datalek. Een dergelijke melding bevat ten minste een beschrijving van het volgende: 

  • de aard van het Incident of de Datalek, en waar mogelijk met specificatie van de betrokken categorieën Betrokkenen en Registers van Persoonsgegevens en, grofweg, het aantal Betrokkenen en Registers van Persoonsgegevens:

  • Het contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

  • de mogelijke gevolgen van het Incident of het Datalek;

  • de door de Verwerker voorgestelde maatregelen om het Incident of de Datalek te verhelpen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de maatregelen om eventuele negatieve gevolgen daarvan te beperken.

  Gezien de aard van de verwerking en de informatie waarover zij beschikt, zal Eventix de Organisator bijstaan bij het voldoen aan de verplichtingen op grond van artikel 33 en 34 van de AVG met betrekking tot de kennisgeving aan de relevante autoriteit voor gegevensbescherming en het informeren van Betrokkenen. Indien zich een Incident of een Datalek voordoet, is Eventix hierbij verplicht om elk detail in verband met het Incident of de Datalek vertrouwelijk te houden. Als Eventix een kennisgeving doet aan de Organisator, zorgt Eventix ervoor dat deze beschikbaar is voor inzage door de Organisator. Eventix zorgt er tevens voor dat het personeel dat betrokken is bij het vaststellen of oplossen van het Incident of het Datalek beschikbaar is voor de Organisator.

 14. Subverwerkers; toestemming. De Organisator geeft Eventix hierbij de volledige schriftelijke toestemming om subverwerkers in te schakelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens, alsmede om deze Subverwerkers naar eigen goeddunken te vervangen. Indien Eventix overgaat tot het inschakelen van subverwerkers of tot vervanging van een van de subverwerkers, informeert de Verwerker de Organisator, ten minste een maand voordat hij een nieuwe subverwerker inschakelt of een subverwerker vervangt, over zijn voornemen om een nieuwe of andere subverwerker in te schakelen en Eventix stelt de Organisator op de hoogte van de statutaire naam van de beoogde subverwerker, de specifieke verwerkingsactiviteiten die de subverwerker zal uitvoeren en de reden waarom deze subverwerker moet worden ingeschakeld; 

 15. Subverwerkers; verplichtingen. In alle gevallen waarin Eventix een Subverwerker inschakelt, sluit zij met deze Subverwerker een schriftelijke overeenkomst waarin ten minste is bepaald dat: 

  • de Subverwerker moet voldoen aan dezelfde verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming als Eventix in deze Overeenkomst heeft vastgelegd, met name de verplichting om adequate garanties te bieden met betrekking tot de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat de Verwerking voldoet aan de bepalingen van de AVG;

  • indien de ingeschakelde Subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Eventix volledig aansprakelijk ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de nakoming van de verplichtingen van de Subverwerker; 

  • na afloop van de Overeenkomst zal de Subverwerker de Persoonsgegevens die hij in zijn bezit heeft op grond van de Verwerking van Persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de Overeenkomst, voorgoed wissen, of deze gegevens retourneren aan Eventix of de Organisator, één en ander te bepalen door de Organisator.

 16. Rechten van de Betrokkene. Gezien de aard van de Verwerking zal Eventix de Organisator voor zover mogelijk bijstaan, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, bij het nakomen van zijn verplichting om te antwoorden op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de Betrokkene zoals bepaald in Hoofdstuk III van de AVG. Indien van toepassing zal Eventix onverwijld, na een verzoek daartoe van de Verwerkingsverantwoordelijke, een bewijs leveren dat Eventix aan het verzoek van de Betrokkene heeft voldaan. De kosten voor de uitoefening van de rechten van de Betrokkene zijn voor rekening van de Organisator. Voor zover wettelijk toegestaan, zal Eventix de Organisator op de hoogte stellen als Eventix een verzoek ontvangt van een Betrokkene in verband met de rechten die de Privacywet- en regelgeving aan de Betrokkene geeft. Eventix zal nimmer voldoen aan een verzoek van een Betrokkene zonder toestemming van de Organisator. 

 17. Overdracht van Persoonlijke Gegevens. De Organisator verleent hierbij de schriftelijke toestemming aan Eventix om Persoonsgegevens over te dragen, Eventix heeft het recht om Persoonsgegevens over te dragen aan Subverwerkers buiten de EER, op voorwaarde dat Eventix voldoet aan alle verplichtingen onder Privacywet- en regelgeving voor de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER, zoals het sluiten van relevante Standaard Contractuele Clausules, waar nodig.

 18. Vertrouwelijkheid. Eventix zorgt ervoor dat het de Persoonsgegevens die zij van de Organisator in haar bezit heeft en namens de Organisator verwerkt, vertrouwelijk behandelt. Eventix zorgt ervoor dat de personen die bevoegd zijn om de Persoonsgegevens te Verwerken, zich door middel van schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten hebben verplicht tot geheimhouding. Eventix mag de Persoonsgegevens alleen bekendmaken, verstrekken of anderszins ter beschikking stellen aan derden, indien en voor zover de Verwerker hiervoor toestemming heeft verkregen van de Organisator. 

14. Intellectueel eigendom

Zowel Eventix als de Organisator behouden alle rechten van intellectuele eigendom op materiaal die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inbrengen en/of gebruiken en/of ter beschikking stellen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, vindt er geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden of krachtens de Overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid

1.1.

Eventix is alleen aansprakelijk jegens de Organisator als de Organisator kan aantonen dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van Eventix die vermeden had kunnen worden, indien alle zorgvuldigheid in acht was genomen en dan enkel voor de directe schade die het directe en onmiddellijk opgelopen gevolg is van die fout van Eventix, met uitzondering van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Eventix. Voor alle duidelijkheid: Eventix is nooit aansprakelijk jegens de Organisator voor eventuele fouten met betrekking tot (informatie over) de (e)Tickets of de prijs daarvan. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Organisator om alle op het Platform te publiceren informatie zelf te controleren voordat Eventix deze publiceert.

1.2.

Eventix is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van goodwill, verlies van relaties als gevolg van enige vertraging, verlies van gegevens, misgelopen besparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking, schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van ondersteunend personeel, enzovoort, onder welke noemer dan ook en door wie dan ook geleden. 

1.3.

Indien Eventix, ondanks de bepalingen in dit artikel, door de Organisator aansprakelijk wordt gesteld voor door de Organisator geleden schade, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot (i) het bedrag dat door de verzekeraar van Eventix wordt uitgekeerd met betrekking tot het evenement in kwestie of - indien Eventix geen verzekering heeft - (ii) het bedrag dat redelijkerwijs door de verzekeraar zou zijn uitgekeerd met betrekking tot het evenement in kwestie indien en voor zover een dergelijke verzekering gebruikelijk is in de bedrijfstak van Eventix of tegen redelijke voorwaarden had kunnen worden afgesloten. 

1.4.

Eventix is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de Organisator voorgeschreven verwerkingsmethode of van een door de Organisator voorgeschreven constructie of fabricage of geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door een door de Organisator voorgeschreven leverancier, adviseur, onderaannemer of hulpkracht. Bijvoorbeeld een door de Organisator voorgeschreven adviseur, onderaannemer of hulpkracht. Eventix is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de Gebruiker of degene die toegang heeft tot de Services en het Platform. 

1.5.

Eventix is te allen tijde gerechtigd een verplichting tot schadevergoeding altijd verrekenen met onbetaalde facturen en de daaruit voortvloeiende rente en kosten.

1.6.

De Organisator vrijwaart Eventix tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade of anderszins, die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Eventix en de Organisator.

1.7.

De beperking van aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van medewerkers van Eventix en derden die door Eventix zijn ingehuurd om activiteiten uit te voeren in het kader van de Overeenkomst.

1.8.

Indien Eventix, ondanks de bepalingen van dit artikel, wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor door de Organisator geleden schade, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen, op welke grond dan ook, beperkt tot het bedrag dat Eventix daadwerkelijk van de Organisator heeft ontvangen voor de betreffende Service, met een maximum van EUR 50.000,-.

1.9.

Vorderingen tot schadevergoeding vervallen een jaar na de dag waarop de Organisator bekend is geworden met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Eventix voor deze schade.

16. Overmacht

1.1.

Eventix is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Organisator, noch wordt Eventix geacht in gebreke of in overtreding te zijn van enige bepaling onder de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, voor enig verzuim of enige vertraging in het nakomen of uitvoeren van enige voorwaarde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden indien dit verzuim of deze vertraging wordt veroorzaakt door, of voortvloeit uit, handelingen of omstandigheden die onvoorzienbaar zijn en buiten de macht van Eventix liggen (Overmacht). Met overmacht worden alle omstandigheden bedoeld die Eventix verhinderen de Overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, of het onmogelijk of onredelijk bezwarend maken dit te doen, als dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Eventix, inclusief maar niet beperkt tot (internet)storing, brand, stroomuitval overstromingen, stakingen, ongeregeldheden op de werkvloer, ziekte van personeel, oorlog (al dan niet officieel verklaard), terrorisme, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin van het woord met betrekking tot de levering van de Service en/of het Platform, cybercriminaliteit, vertraging in de levering van producten/gegevens of diensten door leveranciers of agenten. In geval van overmacht informeert Eventix de Organisator onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht veroorzaakt zich heeft voorgedaan, met vermelding van de aard van de overmacht, de datum waarop de overmacht begint of is begonnen en zo mogelijk de verwachte duur. 

1.2.

In geval van Overmacht heeft Eventix het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Organisator, indien de context van de niet-nakoming onmiddellijke beëindiging redelijkerwijs rechtvaardigt en indien de gebeurtenis die de Overmacht vormt langer dan 30 dagen aanhoudt. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Eventix op grond van Overmacht, heeft de Organisator geen recht op enige vorm van schadevergoeding naar aanleiding van de ontbinding.

17. Verbeterde Restitutievoorwaarden

1.1.

Eventix biedt Gebruikers de mogelijkheid aan om Verbeterde restitutievoorwaarden aan te kopen via een partner. Eventuele kosten in verband met de Verbeterde Restitutievoorwaarden zijn voor rekening van Eventix. Deze optie is beschikbaar in het Platform voor alle betaalde (e)Tickets. De Organisator kan Eventix verzoeken de optie voor Verbeterde Restitutievoorwaarden uit het Platform te verwijderen voor zijn ticketshops, of kan dit zelfstandig doen via het Eventix dashboard.

1.2.

Gebruikers die Verbeterde Restitutievoorwaarden hebben aangeschaft, kunnen een restitutie aanvragen via de link op de pagina waar ze hun (e)Ticket downloaden.

18. Bewaren van gegevens na Beëindiging van de Overeenkomst

1.1.

Na beëindiging van deze Overeenkomst heeft Eventix het recht om klantgegevens die tijdens de looptijd van de Overeenkomst zijn verzameld, te bewaren voor een periode van maximaal 7 jaar vanaf het einde van het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben, voor archiveringsdoeleinden, uitsluitend voor zover dit nodig is om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Eventix neemt redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de bewaarde klantgegevens te waarborgen.

1.2.

Eventix biedt de Organisator tot 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst ondersteuning bij het downloaden van klantgegevens van het dashboard van Eventix. 

19. Diversen

1.1.

Voor zover in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, bevat zij geen derdenbeding waarop een derde zich jegens een Partij bij deze Overeenkomst kan beroepen.

1.2.

Deze Overeenkomst of enige bepaling daarvan kan slechts worden gewijzigd indien deze wijziging schriftelijk is vastgelegd en door of namens Partijen rechtsgeldig is ondertekend.

1.3.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst in strijd is, of wordt geacht, met enige wettelijke bepaling, regelgeving, gerechtelijke uitspraak van bevoegde rechtsprekende instanties, of om enige andere reden onafdwingbaar wordt, (i) zullen Partijen het ongeldige of niet-bindende deel vervangen door bepalingen die wel geldig en bindend zijn en waarvan de gevolgen, gegeven de inhoud en strekking van deze Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige of niet-bindende deel, tenzij dit onmogelijk is in welk geval de bepaling wordt verwijderd, en (ii) blijft deze Overeenkomst onverkort van kracht voor de overige bepalingen. 


1.4.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, zijn de rechten die Eventix krachtens deze Overeenkomst toekomen, aanvullend van aard en laten alle andere rechten die krachtens toepasselijke wet- of regelgeving Eventix toekomen, onverlet.

1.5.

Een afstandsverklaring door Eventix kan alleen plaatsvinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Eventix haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet uitoefent of de uitoefening ervan uitstelt, kan dit niet worden opgevat als een afstandsverklaring van deze rechten of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.

1.6.

De Organisator is niet gemachtigd om rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Deze clausule is een clausule als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

1.7.

Voor zover in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, bevat deze geen derdenbeding waarop een derde een beroep kan doen tegen een van de Partijen in deze Overeenkomst.

20. Rechtskeuze en forumkeuze

1.1.

Op de rechtsverhouding tussen de Organisator en Eventix is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.2.

De rechtbank van Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de Organisator en Eventix, met dien verstande dat Eventix het recht behoudt de Organisator voor een andere rechtsprekende instantie te dagen, indien deze rechtsprekende instantie bevoegd zou zijn kennis te nemen van een geschil tussen de Organisator en Eventix, wanneer bovenstaande forumkeuze niet van toepassing zou zijn.