Cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert
Cookies die we gebruiken om de Website te meten
Cookies om de inhoud van onze Website te delen via sociale media
Andere cookies

Privacybeleid

1. Inleiding

1.1.

Dit is het Extern Privacy- en Cookiebeleid ("Beleid") dat wordt gehanteerd door Eventix B.V. ("Eventix"), statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende in Eindhoven aan de Jan van Lieshoutstraat 23 (5611 EE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64925536. Eventix is te bereiken via info@eventix.nl.

1.2.

Dit Beleid bestaat uit twee onderdelen:

 • Onderdeel A: de verwerking van Persoonsgegevens, en

 • Onderdeel B: het gebruik van Cookies.

1.3.

Onderdeel A van dit Beleid dient om nader uiteen te zetten met welke doeleinden en op welke wijze gegevens waaruit natuurlijke personen (zouden) kunnen worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens") door Eventix zullen worden verwerkt, onder andere in de uitvoering en het beheer van het ticketserviceplatform ("Platform"). Eventix geldt als de 'verwerkingsverantwoordelijke', zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), voor de verwerking van deze Persoonsgegevens, tenzij anders is aangegeven.

1.4.

Onderdeel B is bedoeld ter informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de websites; eventix.nl, eventix.be, eventix.de, eventx.io, eventix.es, eventix.ie, eventix.uk, eventix.ch, eventix.asia, eventix.gr, eventix. pt, eventix.hk, eventix.lt, eventix.mx, eventix.tw, eventix.co.za, eventix.dk, eventix.shop of 'eventix' gevolgd door een ander topleveldomein en openticket.tech (hierna: "Website") die door Eventix wordt beheerd.

2. Onderdeel A: Privacy en Bescherming van Persoonsgegevens

1.1.

Eventix kan Persoonsgegevens verwerken in de volgende gevallen:

 1. Je bent gebruiker van het Platform, bijvoorbeeld door een (e)Ticket te kopen van de organisator van een evenement ("Organisator") via het Eventix Platform;

 2. Je bent een klant van Eventix (Organisator)

 3. Je bent een potentiele klant van Eventix

 4. Je bent een leverancier van producten en/of diensten aan Eventix;

 5. Je solliciteert bij Eventix of werkt anderszins voor Eventix.

1.2.

De Persoonsgegevens die Eventix kan verwerken, zijn onder andere:

 1. Voor- en achternaam;

 2. Contactgegevens;

 3. Adresgegevens;

 4. Geslacht;

 5. Geboortedatum/leeftijd;

 6. E-mailadres;

 7. Bankrekeningnummer;

 8. Aanvullende Persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de verhouding die je met Eventix hebt.

1.3.

Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat je nog andere Persoonsgegevens aan ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt. Dit betreft de volgende categorieën Persoonsgegevens:

 1. De Persoonsgegevens die je aan Eventix verstrekt in de loop van de uitvoering van de door ons aan jou verleende diensten, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de (bijzondere) Persoonsgegevens die nodig kunnen zijn om je verder te kunnen identificeren.

 2. De Persoonsgegevens die Eventix verkrijgt wanneer je onze Website gebruikt, wanneer je contact met ons opneemt, of anderszins met ons communiceert, hetzij op persoonlijke titel, hetzij namens een bedrijf.

1.4.

Wanneer je een (e)Ticket aanschaft via het Platform, kan je worden gevraagd de door jou gekochte (e)Tickets te personaliseren, met inbegrip van (e)Tickets die je voor anderen hebt gekocht. Ten aanzien van deze Persoonsgegevens geldt Eventix niet als verwerkingsverantwoordelijke. Aangezien de Organisator van het evenement bepaalt hoe het (e)Ticket kan worden gepersonaliseerd, en derhalve het doel en de middelen van deze verwerking bepaalt, wordt in deze gevallen de Organisator beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij raden dan ook aan om in deze gevallen de privacyverklaring van de Organisator te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van je Persoonsgegevens.

3. Bronnen

1.1.

In principe is het de gebruiker van het Platform die, via het Platform, Persoonsgegevens aan Eventix verstrekt. Het kan ook zo zijn dat een Organisator Persoonsgegevens overdraagt aan Eventix, dat betekent dat Eventix deze Persoonsgegevens niet rechtstreeks van jou ontvangt. Eventix verkrijgt je Persoonsgegevens rechtstreeks van jou indien:

 1. Je het Platform gebruikt;

 2. Je een (e)Ticket aanschaft van een Organisator via het Platform;

 3. Je solliciteert naar een baan bij Eventix;

 4. Als je het contactformulier op onze Website invult om de nieuwsbrief te ontvangen.

4. Wettelijke grondslagen voor de verwerking

1.1.

Eventix is een op opzichzelfstaande verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt zelf de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens, tenzij in dit Beleid anders wordt aangegeven. Eventix baseert de verwerking van jouw Persoonsgegevens op een van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Eventix, of een derde partij, bijvoorbeeld het belang van Eventix om het gebruik van haar Platform te analyseren en (gepseudonimiseerde) statistieken te maken van de aankoop van (e)Tickets voor evenementen, met uitzondering van gevallen waarin de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan de bovengenoemde belangen van Eventix, dit kan met name het geval zijn wanneer de betrokkene minderjarig is;

 2. Indien dit vereist is, zal je altijd om toestemming worden gevraagd voor de verwerking van je Persoonsgegevens.

5. Doeleinden

1.1.

Als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt Eventix de doeleinden en middelen voor de verwerking. Eventix heeft de volgende doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens:

 1. Om Eventix in staat te stellen het gebruik van haar Platform te analyseren en de aankoop van (e)Tickets voor jou gemakkelijker te maken;

 2. Eventix in staat stellen nieuwe medewerkers te werven;

 3. Om Eventix in staat te stellen jou te kunnen identificeren;

 4. Om Eventix in staat te stellen een Platform aan te bieden aan gebruikers via een Account.

1.2.

Indien Persoonsgegevens niet worden verstrekt, is Eventix mogelijk niet in staat zijn diensten of verplichtingen naar behoren uit te voeren.

6. Bewaring

1.1.

Eventix bewaart de verzamelde Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Daarnaast kan Eventix op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn Persoonsgegevens gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Eventix zal Persoonsgegevens nooit langer bewaren, tenzij Eventix hiertoe wettelijk verplicht is.

7. Ontvangers en overdracht

1.1.

Eventix draagt Persoonsgegevens over aan derden, zogenaamde 'Ontvangers', indien dit noodzakelijk is voor het effectueren van de doeleinden die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn bepaald en in dit Beleid zijn opgenomen. De (categorieën) Ontvangers van Persoonsgegevens zijn:

 1. Onze leveranciers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld Cloud hostingpartijen, CRM-diensten, betaaldiensten, e-maildiensten en analysediensten;

 2. Onze zakelijke relaties zoals klanten, opdrachtgevers en opdrachtnemers, voor de uitvoering van een overeenkomst met Eventix of in het kader van onze normale bedrijfsvoering met jou;

 3. Onze auditors, juridisch adviseurs, accountants en andere adviseurs;

 4. Met betrekking tot onze Website: leveranciers van instrumenten om het gebruik van onze Website te analyseren, dit alles met inachtneming van de bepalingen zoals opgenomen in ons cookiebeleid (zie hieronder);

 5. Overheidsinstanties, rechtsprekende instanties, toezichthoudende instanties, handhavings- of inlichtingendiensten, indien er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens aan hen te verstrekken;

 6. Eventuele andere Ontvangers waarmee je expliciet of impliciet instemt bij de uitvoering van de services van Eventix aan jou of het bedrijf waarvoor je werkt.

8. Mogelijke ontvangers en overdracht

1.1.

Naast de in artikel 7 genoemde Ontvangers, is het mogelijk dat Eventix in de onderstaande gevallen je Persoonsgegevens openbaar of inzichtelijk maakt, dit zal overigens altijd door Eventix van tevoren kenbaar worden gemaakt:

 1. Indien Eventix betrokken is bij een overname of verkoop, in dat geval kunnen Persoonsgegevens mogelijk worden verstrekt aan de potentiële koper. De Persoonsgegevens zullen in dat geval overigens te allen tijde worden verstrekt  met inachtneming van dit Beleid;

 2. Als Eventix op grond van een wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens te verstrekken, of indien dit nodig is om het Beleid, de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst met jou naar behoren uit te kunnen voeren, dan wel om de rechten, eigendommen en vrijheden van Eventix of haar klanten of anderen te waarborgen.

9. Internationale overdracht

1.1.

Het is mogelijk dat derde partijen, die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. In het geval van overdracht van persoonsgegevens, waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, naar landen buiten de EER (zogenaamde 'derde landen'), zullen wij zorgen voor 'passende waarborgen'. Meer specifiek verplichten we ontvangers van persoonsgegevens contractueel om jouw persoonlijke gegevens te beschermen met behulp van Standard Contractual Clauses (SCC's) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. We beoordelen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval of de wet- en regelgeving en/of gebruiken van het derde land de effectiviteit van de SCC's zouden kunnen belemmeren. In die gevallen zullen we aanvullende maatregelen nemen om eventuele lacunes in de bescherming weg te nemen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen.

10. Beveiliging

1.1.

Eventix hecht het grootste belang aan de beveiliging van jouw Persoonsgegevens en treft daarom passende maatregelen en waarborgen. Deze maatregelen en waarborgen zijn in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

11. Rechten

1.1.

Je hebt de volgende rechten, afhankelijk van de situatie en onder bepaalde voorwaarden;

 1. Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens;

 2. Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de Persoonsgegevens te rectificeren;

 3. Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen;

 4. Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of de verwerking van de persoonsgegevens kan worden beperkt;

 5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke;

 6. Het recht van de betrokkene op overdraagbaarheid van persoonsgegevens;

 7. Indien de verwerking was gebaseerd op toestemming: het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, overigens zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking voor het moment van deze intrekking teniet doet;

 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

1.2.

Om deze rechten uit te oefenen is het mogelijk dat Eventix om specifieke aanvullende informatie vraagt. Deze aanvullende informatie wordt alleen verwerkt om de genoemde rechten te kunnen uitoefenen.

12. Vragen

1.1.

Voor vragen over de verwerking van Persoonsgegevens door Eventix en voor verzoeken met betrekking tot jouw Persoonsgegevens kun je contact opnemen met Eventix via de in artikel 1.1 van dit Beleid genoemde contactgegevens.

13. Onderdeel B het gebruik van Cookies en toestemming

1.1.

Cookies zijn kleine datapakketten die naar je browser worden gestuurd en worden opgeslagen op het apparaat waarmee je op het internet verschillende locaties bezoekt. Eventix gebruikt dergelijke cookies om ervoor te zorgen dat de Website kan worden gebruikt zoals door Eventix beoogd. De cookies die worden toegepast, zorgen er bijvoorbeeld voor dat contactgegevens niet plotseling verdwijnen. Andere cookies maken het mogelijk om het gebruik van de Website volledig anoniem te analyseren, om feedback te geven, om berichten te kunnen delen op social media en om relevante advertenties te kunnen tonen op Websites van derden.

1.2.

Wanneer je de Website voor het eerst bezoekt, wordt je gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van cookies die Eventix via de Website gebruikt. Als je de toestemming weer wilt intrekken, kun je ons dat laten weten, of de geplaatste cookies verwijderen via de instellingen van je browser en vervolgens het gebruik van de Website beëindigen.

14. Doeleinden

1.1.

Eventix maakt gebruik van cookies op de website om de volgende doeleinden:

 1. Om een optimale Website te garanderen;

 2. Om de Website te ontwikkelen en te verbeteren;

 3. Om voorkeuren op te slaan, zoals taal, locaties, bestellingen enz;

 4. Om het mogelijk te maken contact op te nemen met Eventix via de Website;

 5. Om het gebruik van de Website te analyseren;

 6. Om statistieken te maken over het gebruik van de Website;

15. Welke cookies worden gebruikt

1.1.

Hieronder zie je een overzicht van de cookies die worden geplaatst, wat ze precies doen en hoe lang ze actief zijn.

1.2. Cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert

Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de Website naar behoren functioneert. Er worden bijvoorbeeld cookies geplaatst die ervoor zorgen dat je contactgegevens worden onthouden als je verder navigeert op de Website.

Eventix maakt gebruik van de volgende cookies:

Geplaatst door

Naam van cookie

Wat doet deze cookie

Voor hoelang

Queue-it 

Queue-

it,QueueITAccepted-

Als het erg druk is, word je in de wachtrij geplaatst.

1 jaar

SDFrts345E-

V3_vangnet,Queue-it-

63dbb3d9-7a73-4ff2-

8336e5521eca8eef,Queue-itae28871d-9b5b-4ff8-

89e5ca913ddad724,Queue-itb708e071-bc64-4c47b88c-9f4ff7d7f7b2 

Google 

_gat_UA-60030661-1 

_gat_UA-45748084-6 

Google Tag manager container cookie. Deze cookie maakt het mogelijk om functionaliteit of tracering toe te voegen.

sessie

1.3. Cookies die we gebruiken om de Website te meten

Voor Eventix is het belangrijk om te weten welke onderdelen van de Website het meest worden bekeken. Eventix doet dit met behulp van software van derden. Met deze software bekijken we bijvoorbeeld het aantal bezoekers. Uit deze informatie worden vervolgens statistieken gemaakt die Eventix informatie geven over het gebruik van de Website. Het is niet mogelijk deze statistische gegevens te herleiden tot natuurlijke personen.

Eventix maakt gebruik van de volgende cookies:

Geplaatst door

Naam van cookie

Wat doet deze cookie

Voor hoelang

Google Analytics 

_ga 

Cookies die beginnen met _gid komen van Google Analytics en worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden.. 

2 jaar

Google Analytics 

_gid 

Cookies die beginnen met _gid zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden.

24 uur

1.4. Cookies om de inhoud van onze Website te delen via sociale media

Het is mogelijk om bepaalde delen van de Website te delen met anderen op sociale media via de knoppen op onze Website. Om dit mogelijk te maken worden cookies van derden gebruikt, zodat deze derde partij jou herkent wanneer je iets wilt delen. Via de geplaatste cookies kunnen derden Persoonsgegevens over jou verzamelen. Meer informatie over deze verzameling en verwerking kun je vinden in de privacyverklaringen van deze derden. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen regelmatig kunnen worden gewijzigd.

Eventix maakt gebruik van de volgende cookies:

Geplaatst door

Naam cookie

Wat doet deze cookie

Voor hoelang

Facebook 

c_user,datr,fr,pl,sb,xs, presence,wd,act 

Als een bezoeker is ingelogd op Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar computer plaatsen die nodig zijn om de inloggegevens te onthouden.

90 dagen 

Google 

Id,IDE 

Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze Website.

1 jaar, 1 maand

Google 

APISID, NID, SID, 

1P_JAR,UULE,CONS

ENT,DV 

Deze cookies worden door Google gebruikt om aangepaste advertenties op Google sites te tonen op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.


1 maand 

- 6 maanden 

We verwijzen naar de volgende derde partijen voor de relevante privacyverklaringen:

1.5. Andere cookies

Het is mogelijk dat Eventix niet altijd inzicht heeft in de cookies die door derden via de Website worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van geïntegreerde elementen op de Website. Dit zijn teksten, afbeeldingen of video's die niet zijn opgeslagen bij Eventix of in de Website, maar wel worden getoond via de Website. Als je cookies op de Website tegenkomt die in deze categorie vallen en we hebben deze hierboven niet genoemd, laat het ons dan weten. Of neem direct contact op met de derde partij en vraag welke cookies zij plaatsen, om welke redenen zij dit doen, hoe lang de cookies actief blijven en hoe jouw privacy gewaarborgd blijft.

16. Browserinstellingen

1.1.

Als je het niet eens bent met het plaatsen van cookies op je apparaat en/of computer, kun je de instellingen van je browser aanpassen, zodat je een waarschuwing krijgt voordat de cookies worden geplaatst. Je kunt deze instellingen zodanig aanpassen dat de browser alle cookies weigert, of alleen de cookies van derden. Het is ook mogelijk om reeds geplaatste cookies te verwijderen. Let op: je dient dit apart in te stellen voor elke browser en elk apparaat dat je gebruikt.

1.2.

Je dient er rekening mee te houden dat als je geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat de Website optimaal functioneert. Het kan voorkomen dat sommige functies niet meer functioneren of dat een onderdeel niet meer zichtbaar is. Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt, je krijgt dan alleen geen gepersonaliseerde advertenties meer te zien.

1.3.

Meer informatie over de instellingen van je browser kun je vinden met de helpfunctie van je browser.

1.4.

Hieronder staan hyperlinks naar webpagina's over cookies voor de meest gebruikte browsers.

1.5.

Wil je cookies van specifieke partijen uitschakelen, ga dan naar Your Online Choices.


17. Wijzigingen

1.1.

Dit Beleid moet van tijd tot tijd worden aangepast, omdat er wijzigingen worden aangebracht op de Website, of omdat de wet- en regelgeving omtrent cookies veranderd is. Eventix behoudt het recht dit Beleid, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van het Beleid.

18. Vragen

1.1.

Voor vragen over cookies op randapparatuur van Eventix kun je contact opnemen met Eventix via de gegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 1.1 van dit beleid.